Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dolné Lefantovce

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk
Názov zákazky: ZBERNÝ DVOR DOLNÉ LEFANTOVCE.

Obec Dolné Lefantovce, Obecný úrad Nitrianska 36, 951 45 Horné Lefantovce

 

Výzva na predkladanie ponúk

POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

 

Názov zákazky: ZBERNÝ DVOR DOLNÉ LEFANTOVCE.

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky.

 

Obec Dolné Lefantovce ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Identifikácia osoby podľa § 7, ods. 1, písm b) ZVO

Obec: Obec Dolné Lefantovce

IČO: 37869051

Sídlo: Obecný úrad , Nitrianska 36, 951 45 Horné Lefantovce

Zastúpený: Mgr. Miloslav Krajčík, starosta obce

Telefón: +421 911 334 432

E-mail: dolne.lefantovce@stonline.sk

Zástupca verejného obstarávateľa (kontaktná osoba):

Názov: I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín

Prevádzka: Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín

IČO: 46953248

Sídlo: Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok

Kontaktná osoba:  Ivan Kotora

Telefón: +421 944 371 271

E-mail:  ivan.kotora@iztender.sk

 

Druh zákazky: stavebné práce

 

Zmluva: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ,,Zmluva“). Konkrétne plnenie bude podľa podmienok zmluvy.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1 a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora2, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu3.

Návrh zmluvy o dielo, ktorej obchodné podmienky tvoria prílohu č. 3 tejto výzvy predloží víťazný uchádzač do 3 dní po doručení oznámenia výsledku z vyhodnotenia ponúk. Spolu so Zmluvou predloží víťazný uchádzač aj:

doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO za všetkých navrhovaných subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky spôsobom súladným s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (kópia originál dokladu), alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO ;

v prípade ak víťazný uchádzač a ním označený subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na plnení Zmluvy, ich podiely plnenia osobitne na základe Zmluvy nepresiahnu finančný limit ustanovený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora kvalifikujúci povinnú osobu v zmysle tohto predpisu, predloží víťazný uchádzač za seba a rovnako za subdodávateľa zároveň s ostatnými požadovanými dokladmi podľa predchádzajúceho bodu 1 aj čestné vyhlásenie, že kumulatívne spolu so svojím podielom plnenia na základe Zmluvy nie sú osobami povinnými podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a teda nemajú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Čestné vyhlásenie bude podpísané za stranu víťazného uchádzača a subdodávateľa, ich oprávnenými zástupcami;

 

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Dolné Lefantovce.

Bližšia špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky tvoria prílohy tejto výzvy.

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 134.756,89 EUR bez DPH

Verejný obstarávateľ v tomto bode uvádza, že predpokladanú hodnotu zákazky určil nacenením predmetu zákazky odborne spôsobilou osobou - projektantom.

 

Miesto dodania predmetu obstarávania:  

Obec (mesto): obec Dolné Lefantovce

Zaradenie predmetu obstarávania – Spoločný slovník CPV

45000000-7– Stavebné práce

 

Rozsah predmetu obstarávania:

Stavebné práce. Podrobný opis predmetu je uvedený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou výzvy.

 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

NIE     [X]      ÁNO      [ ] 

Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

Možnosť predloženia variantných riešení:

NIE      [X]        ÁNO      [ ]

Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a nebude brané do úvahy.

Trvanie zmluvy a realizácia predmetu zákazky:

Trvanie zmluvy o dielo:  podľa podmienok zmluvy

Termín začatia realizácie: podľa podmienok zmluvy

Termín ukončenia realizácie: podľa podmienok zmluvy

 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov OP KŽP, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Platobné podmienky sú súčasťou zmluvy o dielo.

 

Komunikácia:

V tomto postupe zadávania zákazky bude komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi uskutočňovaná prostredníctvom pošty a elektronickej pošty, tak ako je uvedené v tejto výzve.

Vysvetľovanie:

Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve v lehote na predloženie cenovej ponuky podľa bodu 19 tejto výzvy, môže záujemca požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu zástupcu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy, najneskôr v pracovný deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod..

 

Podmienky účasti uchádzačov:

nevyžadujú sa      [ ]

vyžadujú sa          [X]

1) Podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.

 

Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:

Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou.

 

ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:

Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

V zozname stavebných prác musí byť minimálne 1 stavba rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Uchádzač preukáže potvrdeniami/referenciami realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom aspoň jedna zo stavieb musí byť nad 140.000,00 eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby, ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutočnených stavebných prácach.

 

Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 113 a § 114 ods. 2 ZVO vo väzbe na § 34 ods. 1 ZVO musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.

 

Lehota na predkladanie ponúk: Do dátumu 02.05.2018 do 9.00 hod.

 

Adresa a miesto, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

 

Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 19 výzvy doručí uchádzač poštou, osobne, alebo kuriérom v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 16 tejto výzvy na adresu zástupcu verejného obstarávateľa: I&Z Tender, s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín.

 

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: adresu zástupcu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača, označenie „Neotvárať“ a označenie heslom zákazky: „ ZBERNÝ DVOR DOLNÉ LEFANTOVCE“. Rozhodujúci je dátum doručenia.

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia celková cena

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako celková cena v EUR bez DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky.

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny (v EUR bez DPH).

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien vyjadrených v EUR bez DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu bez DPH a splnil podmienku účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná celková cena za zhotovenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene euro bez DPH.

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

 

Obsah ponuky:

doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti osobného potavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO spôsobom súladným s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (kópia originál dokladu), alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO,

doklady preukazujúci technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ZVO,

návrh cenovej ponuky podľa prílohy č. 2 tejto výzvy;

Návrh zmluvy o dielo nacenený výkaz výmer 2a tejto výzvy, opatrený podpisom oprávneného zástupcu uchádzača, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa podľa príloh č. 1 a 2 tejto výzvy;

údaje o všetkých subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky v rozsahu údajov: Hodnota plnenia vyjadrená v € z ponukovej ceny, Predmet plnenia, Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia, Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia;

V prípade ak uchádzačovi v čase predloženia ponuky žiadny subdodávateľ známy nie je, predloží uchádzač Čestné vyhlásenie, že v čase predloženia ponuky mu žiadny subdodávateľ známy nie je.

Informácia o vyhradení zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nevyhradená.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Do dátumu: 31.12.2019

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa rozumie každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v tomto postupe zadávania zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo prípad ak predložené cenové ponuky s DPH u všetkých uchádzačov prekročili limit disponibilných finančných zdrojov verejného obstarávateľa určených na financovanie predmetu zákazky.

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty podľa bodu 16 tejto výzvy. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača doručenej elektronickými prostriedkami na kontaktnú adresu zástupcu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 16 a na kontaktnú adresu zástupcu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je umožnené postupovať podľa tohto bodu.

Obhliadka miesta plnenia:

Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia.

Jazyk ponuky:

Doručované doklady, dokumenty, celá ponuka, doklady a dokumenty v ponuke a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Konflikt záujmov:

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní.

V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

Elektronická aukcia:

V zhľadom na charakter predmetu zákazky, ktorým sú stavebné práce, elektronická aukcia nebude aplikovaná.


 

V Kežmarku, dňa: 19.04.2018

 .........................................................

Ivan Kotora

oprávnená osoba verejného obstarávateľa

 


 

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 Návrh cenovej ponuky

Príloha č. 2a neocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo

 


 


 


 


 


 


 


 

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky

Návrh celkovej cenovej ponuky

Predmet zákazky: „ZBERNÝ DVOR DOLNÉ LEFANTOVCE“.

 

Identifikačné údaje:

 

Názov uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Kontaktná osoba:

Tel.:

Email:


 

Platca DPH

ÁNO

NIE

 

 

 

cena celkom

v EUR bez DPH

DPH v EUR

cena celkom v EUR s DPH

Cenový návrh uchádzača celkom

-, €

-, €

-, €

 

 

V ......................... dňa ..........................

 

....................................................................

( osoba oprávnená konať za uchádzača)

Meno a priezvisko

funkcia

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

Projektová dokumentácia

(tvorí samostatný súbor)

Príloha č. 3 k Výzve na predloženie cenovej ponuky

Návrh zmluvy o dielo

(tvorí samostatný súbor)

 

Projektovú dokumentáciu a návrh zmluvy o dielo je možné vyžiadať si na adrese: ivan.kotora@iztender.sk

1 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.

3 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 
Zberný dvor Dolné Lefantovce

 
Činnosti súvisiace s prípravou modernizácie verejného osvetlenia

 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

Autor fotografií: Obecný úrad


1343122

Úvodná stránka