Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dolné Lefantovce

Správne konania ochrany prírody

Na základe vydania zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola mestám a obciam uložená povinnosť zverejniť na svoje internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

  • V prípade obce Dolné Lefantovce ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Dolné Lefantovce.
  • Túto povinnosť obec Dolné Lefantovce bude plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
  • Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie.
  • Súčasťou uvedenej informácie bude údaj o lehote, ktorú obec Dolné Lefantovce určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.
  • Zverejnené informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
  • subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
  • predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
  • podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody, písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené obci Dolné Lefantovce, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
  • V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať obci Dolné Lefantovce v uvedenej lehote.

Písomne na adresu:

Obec Dolné Lefantovce, č. 36, 951 45 Dolné Lefantovce
Elektronicky na email: starosta@dolnelefantovce.sk

 

 

Oznamy o výrube - správne konanie:

 


 

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo konania: 71/2013
Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Dolné Lefantovce.
Žiadateľ: Obec Dolné Lefantovce
Dátum zverejnenia informácie: 07.03.2013
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dní od zverejnenia informácie písomne na adresu: Obec Dolné Lefantovce, Nitrianska 36,     951 45 alebo elektronicky na adresu: dolne.lefantovce@stonline.sk


 
Verejná vyhláška

 
Výrub drevín 6_2015

 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

Autor fotografií: Obecný úrad


1342647

Úvodná stránka