Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dolné Lefantovce

Realizované projekty

Ochrana životného prostredia

1. Rekultivácia a uzavretie skládky odpadov na Čerešnisku

Rekultivácia a uzavretie skládky TKO na Čerešnisku si vyžiadala v rokoch 2007 a 2008 investíciu vo výške 9 326 000 Sk. Práce na základe výberového konania zrealizovala firma HYDRO Topoľčany s.r.o. .
Uzavretie skládky TKO bolo nevyhnutným riešením, nakoľko uvedená skládka bola z enviromentálneho hľadiska časovanou bombou pre celé okolie.

2. Likvidácia čiernych skládok v katastri Dolné Lefantovce

Na likvidáciu čiernych skládok , hlavne v lokalite Irmamajer a rygolu vedľa cesty od uvedenej cesty po kanál Dobrotka obec vynaložila nemalé finančné prostriedky. Po vyseparovaní sme uložili na skládku TKO v obci Bojná vyše 120 ton rôzneho odpadu.
V rámci prevencie proti vznikaniu čiernych skládok a následnom zhodnocovaní odpadu sme z obecného rozpočtu zakúpili a po jednotlivých uliciach v našej obci rozmiestnili kontajnery na sklo.

3. Protipovodňová ochrana

V obci bol vybudovaný suchý polder na zachytenie prívalovej vlny 100 a viacročnej vody z lokality lesného porastu Agačina a jej okolia, vrátane Ondrejského uhla a následné odvedenie týchto vôd potrubím popod cestnú komunikáciu do otvorenej žľabovej kanalizácie zaústenej do kanála Dobrotka. Otvorená žľabová kanalizácia je zároveň zbernicou vôd z plochy vzniknutej po uzavretí skládky odpadov na Čerešnisku.
Realizácia uvedeného projektu si vyžiadala náklady vo výške 4 946 000 Sk.

4. Vodovod a kanalizácia

Obec je zatiaľ bez obecného vodovodu a kanalizácie.  V súčasnosti sa buduje vodovod   a  kanalizácia. Zhotoviteľom prác je firma STAVEKO. Väčšina obce je už pripravená, na pripájanie sa k uvedeným sieťam.
 


 

Údržba, rekonštrukcia a vybavenie objektov v správe obce

1. Obecný úrad

V budove obecného úradu boli rekonštruované sociálne zariadenia, vrátane pokládky obkladov, výmeny sanity a položenia novej kanalizácie až do žumpy.
Na schodišti bola vymenená podlahovina. V ústrednom kúrení bola vymenená skorodovaná expanzná nádrž. Na potrebu regulácie ústredného kúrenia, a tým i samotnej spotreby plynu bol nainštalovaný a zapojený bytový termostat. Ďalej výmena interiérových osvetlení, doplnenie potrebného nábytku v jednotlivých kanceláriách OcÚ.


2. Kultúrny dom

Takisto ako v OcÚ aj tu boli rekonštruované sociálne zariadenia, vymenené nefunkčné ventily na sanite a vykonal sa rad interiérových úprav.
Pre potreby občanov ako i obce pri organizovaní rôznych kultúrnospoločenských podujatí, rodinných osláv, svadieb, karov a pod., bola doplnená kuchyňa veľkokapacitným plynovým sporákom, plynovou stolicou, chladničkou s mrazničkou, bol zakúpený nový riad, vrátane tanierov, príboru a pohárov.
Kultúrny dom bol doplnený o 17 kusov nových stolov.

3. Kaderníctvo

Pre potreby zabezpečenia služieb v kaderníctve sme zakúpili a nainštalovali nový elektrický bojler na ohrev teplej vody, vrátane novej vodovodnej batérie.

4. Materská škola

V snahe sprevádzkovať školskú kuchyňu a jedáleň, dosiahnuť ich zaradenie do siete školských zariadení za účelom vlastnej prípravy celodennej stravy bolo potrebné zrealizovať viaceré interiérové úpravy ako napríklad nová dlažba, obklady, vybudovanie miestnosti pre hrubú očistu zeleniny, rekonštrukcia rozvodov teplej a studenej vody a kanalizácie. Pre potrebnú kvalitu vody sme zabezpečili vyčistenie studne pri OcÚ, následne zakúpili a nainštalovali úpravňu vody.

5. Zdravotné stredisko

V objekte záchrannej služby bolo rekonštruované a následne vybudované nové meranie spotreby el. energie. V rámci zabezpečenia vody pre zdravotné stredisko bolo opravené nefunkčné ponorné čerpadlo.
Z dôvodu šetrenia energiami boli prevedené stavebné úpravy – zníženie stropu sádrokartónom., výmena okien za plastové, výmena svietidiel, obnovenie náterov.

6. Cintorín

Na miestnom cintoríne sme zrealizovali ozvučenie priestorov pred domom smútku, vyčistenie vodárenskej šachty, premiestnenie kontajnera na odpad, dokončenie chodníka za posledným radom hrobov v priestore od obce a vybudovanie dočasného chodníka popri hlavnej ceste - smerom k obci.

7. Ihrisko

V športovom areáli boli obnovené nátery strechy, opravená kanalizácia, zrekonštruované lavičky, obnovená krytina nad striedačkami. V priestore za bránou od Koniaroviec bolo inštalované náhradné pletivo.

8. Doprava

Na úseku údržby miestnych komunikácií a spevnených plôch, ako i skrášľovania verejných priestranstiev sme zabezpečili:
- spracovanie pasportu dopravného značenia
- osadenie nových dopravných značiek
- pred zdravotným strediskom vybudovanie parkoviska pre 6 osobných automobilov

V súčasnosti sa v centre obce buduje okružná križovatka, ktorej súčasťou budú chodníky a prechody pre chodcov. Tým sa zabezpečí väčšia bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

9. Objekt bývaléj Pálenice

Objekty bývalej Pálenice je majetkovo vysporiadaný a patriaci obci Dolné Lefantovce. Plánuje sa tu s výstavbou obchodného centra .
 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

Autor fotografií: Obecný úrad


1354426

Úvodná stránka